Regulamin

CAR2LET

CAR2LET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dalszej części zwana Wynajmującym, wynajmuje samochody osobowe:

  • osobom, które ukończyły 25 rok życia i posiadają prawo jazdy kat. B od minimum 2 lat,
  • pozostałym osobom pełnoletnim posiadającym prawo jazdy kat. B w ograniczonym zakresie uzgadnianym indywidualnie.

Wynajem następuje na podstawie dowodu osobistego lub paszportu Najemcy jeśli Najemnica nie mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku najmu długoterminowego dla osób fizycznych wymagane jest okazanie jednego aktualnego (z ostatnich 3 miesięcy) opłaconego rachunku za media których odbiorcą jest Najemca (np. za energię, czynsz, stałe łącze telefoniczne).

Jeżeli w umowie nie oznaczono inaczej Najemca, w ramach umownej stawki czynszu najmu może przejechać samochodem średnio 150 km dziennie. W przypadku gdy najemca przekroczy wyznaczony limit, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego dodatkowo kary umownej w wysokości 21 groszy za każdy dodatkowo przejechany kilometr tytułem ponadnormatywnego wykorzystania samochodu w jego cyklu użytkowania.

Najemca zobowiązany jest w przypadku najmu długoterminowego do udostępnienia Wynajmującemu pojazdu do inspekcji co najmniej raz w miesiącu i na każde żądanie Wynajmującego przekazane Najemcy z wyprzedzeniem 24 godzin, a gdy samochód jest w podróży w ciągu 8 godzin po tej podróży.

Za jeden dzień wynajmu samochodu uważa się 24 godziny liczone od chwili wynajmu. Jeśli Najemca przekroczy o 1 godzinę ustalony termin zwrotu pojazdu wynajętego naliczana zostanie opłata za kolejny dzień wynajmu. Za jeden miesiąc wynajmu samochodu uważa się 30 dni.

Czynsz najmu samochodu oraz kaucja zwrotna płatne są z góry za okres trwania umowy najmu, a w przypadku najmu długoterminowego za pierwsze 30 dni. W przypadku zwrotu auta przed końcem umowy, Wynajmujący nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód. • Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego kaucję zwrotną, w formie gotówki w wysokości od 500 zł do 2000 zł w zależności od samochodu.

W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia tego zakazu Najemca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 500 złotych.

W przypadku, gdy Najemca nie jest bezpośrednim użytkownikiem wynajętego samochodu, może oddać pojazd w użytkowanie wyłącznie osobom wskazanym w umowie jako kierowca. Jeżeli dojdzie do udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem Najemca zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 złotych i może być zakwalifikowany przez Wynajmującego m.in. jako bezumowne krótkotrwałe użycie pojazdy mechanicznego w rozumieniu przepisów prawa karnego lub jako kradzież.

Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemną zgodą Wynajmującego. W przeciwnym wypadku może wyjazd za granicę może być zakwalifikowany przez Wynajmującego m.in. jako bezumowne krótkotrwałe użycie pojazdy mechanicznego w rozumieniu przepisów prawa karnego lub jako kradzież.

W czasie trwania Umowy, pojazd (oraz jego wyposażenie) nie może znajdować się w posiadaniu osób trzecich, być przedmiotem procesów sądowych ani zastawu, być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności: podnajmowany, użyty w wyścigach samochodowych, treningach, rajdach, testach na prędkość, użyty do holowania lub pchania innych pojazdów, użyty do ciągnięcia przyczep, użyty wbrew przepisom prawa lub niezgodnie z przepisami prawa w szczególności przepisami o ruchu drogowym, jeśli natomiast tak się stanie Najemca zobowiązuje się zwolnić Wynajmującego od wszelkich konsekwencji takiego działania i odpowiada za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie i w konsekwencji takiego działania.

W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (uszkodzenie mechaniczne), Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Wynajmującym.

W przypadku kolizji drogowej lub kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany niezwłoczne zawiadomić Policję oraz Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.

Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

W przypadku powstania szkody w wynajętym samochodzie z winy lub zaniedbania Najemcy, w szczególności w przypadku kierowania samochodem przez Najemcę w stanie nietrzeźwości, stanie wskazującym na spożycie alkoholu, nie zachowania ostrożności, spowodowania kolizji drogowej, okres naprawy samochodu traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

Wynajmujący nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp.

Wynajmujący nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów, opłaty za zdjęcia). W przypadku ich wystąpienia Najemca zobowiązany jest pokryć koszty administracyjne Wynajmującego związane z udzieleniem informacji uprawnionym organom w kwocie 200 zł.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia okresu najmu upoważnia Wynajmującego do powiadomienia Policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 200% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu najmu.

Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą, w szczególności do każdorazowego zamykania samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń anty kradzieżowych jeśli są zamontowane w samochodzie; starannego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów, w szczególności dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków do wynajętego samochodu.

Wynajmujący wynajmuje Najemcy do eksploatacji pojazd sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz posiadający ubezpieczenie OC.

Podczas okresu najmu Najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. stosowania rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym, kontroli stanu poziomu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia, stanu powietrza w ogumieniu, płynu do spryskiwaczy szyb, itp. W przypadku stwierdzenia braków, Najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu lub w specjalistycznym serwisie.

Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, w stanie niepogorszonym (odpowiadając materialnie za brakujące części i ich uszkodzenie) i z zatankowanym zbiornikiem paliwa do poziomu jaki był w chwili wydania mu pojazdu przez Wynajmującego pod rygorem zapłaty na rzecz Wynajmującego kosztów zatankowania zbiornika paliwa do właściwego poziomu przy uwzględnieniu stawki w wysokości 15 zł brutto za jeden litr paliwa (uwzględniającej koszt obsługi) oraz ponosi koszt umycia samochodu 70 zł jeśli oddawany samochód jest brudny.

W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowodu rejestracyjnego, polisy OC) lub kluczyka Wynajmującym obciąży Najemcę kosztami:

  • 500 zł za zgubienie dokumentów,
  • 1500 zł za zgubienie kluczyka.

W przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony z uszkodzonym elementem/ami wyposażenia samochodu lub brakiem elementu/ów wyposażenia samochodu Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego kwotę odpowiadającą równowartości ceny uszkodzonego lub brakującego elementu/ów wyposażenia samochodu wskazanej w cenniku producenta powiększonej o marżę w wysokości 100 % wartości cennikowej.

Stawka dobowa najmu samochodu zawiera ubezpieczenie OC.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz warunki umowy, która ma pierwszeństwo przed niniejszym regulaminem.

Car2let

ul. Jana Pawła Woronicza 31

02-640 Warszawa

NIP: 521-37-17-090